Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer


Komet för lärare

Information om SkolKomet-programmet
 
Vi utbildar pedagoger i Positivt Ledarskap. Komet är en, KOmmunikationsMETod som handlar om hur lärare kan kommunicera med eleverna genom att bygga en god relation, på ett konkret och tydligt sätt. Under utbildningen får pedagogerna ta del av ´´nya´´ verktyg för att få ett lugnare arbets- och klassrumsklimat.

Utbildningen riktar sig till
Dig som är Specialpedagog, lärare, pedagog eller arbetar inom elevhälsan och som inom ramen av din anställning har möjlighet att kontinuerligt handleda lärare och pedagoger inom din egen och/ eller på andra skolor.
 
Målgrupp
Lärare och pedagoger som arbetar med eleverna i klassrummet och utbildas av dig som handledare. Komet för lärare är ett evidensbaserat program med särskilda insatser riktade mot elever med beteendeproblem och vissa insatser riktar även sig till klassen som helhet.

Innehållet i Komet för lärare
Kometprogrammet bygger på att stärka det positiva genom att strukturerat arbeta med verktygen i klassrummet. Delar i Komet riktar sig till hela klassen med metoder för konfliktlösning och samarbete. Klassen och eleven får arbeta mot tydliga mål med positivförstärkning från omgivningen för att nå dem. Målsättningen är att bygga upp barnens självkänsla och förstärka goda beteenden. Syftet med programmet är att förbättra barnets motivation och koncentration.
 
Bakgrund
I de flesta klasser finns det elever med beteende svårigheter. Dessa elever beskrivs ofta som svåra att undervisa och de kräver lärarens oavbrutna uppmärksamhet. Att tidigt uppvisa beteendeproblem innebär samtidigt ökad risk för olika typer av svårigheter senare i livet.
 
Komet bygger på social inlärningsteori och syftar till att ge lärare ett verktyg för att kunna hantera barn med utagerande beteenden, svårigheter med koncentration och uthållighet. 
Komet är ett svenskt program utvecklat vid FoU- enheten i Stockholm i samarbete med Uppsala universitet och University of Arizona, Tucson, USA. Författare till manualen är bl.a.  Martin Forster och Martin Karlberg.