Nyheter

2022-05-02: Är du intresserad av att gå en internetbaserad version av Komet? Då kan iKomet vara något för dig.
Läs mer

För dig som är förälder

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år samt 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.
Läs mer

Komet för professionella

Intresserad av att bli grupp- eller handledare inom KOMET? Komet är ett program som riktar sig till föräldrar som ofta hamnar i konflikter och bråk med sina barn och har svårt att hantera detta.
Läs mer

Kontakta oss

Har du frågor om Komet, frågor om föräldragrupperna eller andra funderingar? Vänligen kontakta vår Centrala organisation eller din lokala kontaktperson.
Läs mer

Forskning

Forskning på Komet 12-18 år

Alfredsson, Thorvaldssin, Axberg & Broberg (2018). "Parenting programs during adolescence: Outcomes from universal and targeted interventions offered in real-world settings." Målet med studien var att undersöka kort och långsiktiga utfall av fem olika gruppbaserade föräldrastödsprogram när de erbjuds föräldrar till barn i åldrarna 10-17 år. 315 föräldrar deltog i ett av föräldrastödsprogrammen Active Parenting, COPE, Connect, Komet eller Leadership training for parents of teenagers (LFT). Resultaten visade små till måttliga förändringar, vad gäller föräldrastil, föräldrarnas mentala hälsa, familjeklimat och ungdomarnas mentala hälsa, i alla program.Överlag var förändringarna störst för de föräldrar som deltog i Komet, både kort och långsiktigt.

 

Alfredsson, E (2015). "Att vara förberedd när stormen kommer – Om deltagande i och effekter av ledarledda grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar." Denna licentiatexamensuppsats visar att ungdomsföräldrar som deltar i föräldrastödsgrupper rapporterar fler psykosociala svårigheter än föräldrar i allmänhet. Fem föräldrastödsprogram undersöktes och jämfördes också, där Komet var ett av dem.  Komet var det program som fick störst positiva effekter, både på kort och längre sikt.

 

Forskning på Komet 3-11 år

SBU rapport, 2019 "Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter." I en rapport av SBU från september 2019 samman­fattas en syste­matisk över­sikt över verk­samma kompo­nenter i föräldra­stöds­program vid utagerande beteende hos barn i åldrarna två till nio år. I föräldra­stöds­program som inne­höll posi­tiv för­stärkning var barnen mindre utagerande efter pro­grammet, speci­ellt när beröm användes. Det­samma gäller för program som inne­höll naturlig eller logisk konse­kvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med. Fem kompo­nenter hade dess­utom sam­band med minskat utagerande i indi­kerad preven­tion och behand­ling: bygga rela­tioner, gemensam lek, aktivt lyssnande, färdig­heter för föräldrarna själva samt time-out, där barn och föräldrar skiljs åt för att kyla ner en konflikt.

Läs mer: https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/foraldrastodsprogram-vid-utagerande-beteende-hos-barn-effekter-och-verksamma-komponenter/

 

Helander et. al. (2018). "The effect of adding Coping Power Program-Sweden to Parent Management Training-effects and moderators in a randomized controlled trial." Studien undersökte effekten av gruppbaserad KBT för barn som tillägg till Komet. 120 barn i åldrarna 8-12 år med en trots- och utagerandeproblematik och deras föräldrar blev slumpmässigt tilldelade till antingen en kombination av barn-KBT och Komet eller till endast Komet. Efter behandlingen minskade beteendeproblem i båda grupper. Föräldrafärdigheterna förbättrades likaså. Prosociala beteenden förbättrades mer i den kombinerade behandlingen jämfört med enbart Komet, men endast i den grupp barn med allra störst svårigheter vad gäller trots och utagerande beteende.

Den nationella jämförelsestudien: Socialstyrelsen beslutade 2008 att genomföra en nationell jämförelsestudie av fyra föräldraskapsstödsprogram, där KOMET ingick, samt en självhjälpsbok. Örebro Universitet fick i uppdrag att genomföra studien och resultaten, som publicerades 2014, visar att barnens beteendeproblem minskar och att föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap efter deltagande i ett föräldrastödsprogram. Förbättringarna gällde alla de fyra studerade programmen, och effekterna kvartstod både ett och två år senare. KOMET fick störst effektstorlek (d=.63), men skillnaderna mellan de olika föräldrastödsprogrammen var mindre vid ett- och tvåårsuppföljningen. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19594/2014-11-12.pdf

 

Clinical Significance of Parent Training for Children with Conduct Problems
I den här artikeln undersöks klinisk signifikans inom Komet och även andra föräldrastödsprogram. Klinisk signifikans handlar om vilken betydelse t ex Komet har för barn i deras vardag och liv. Man undersöker hur stor del av de som får ta del av Komet som blir helt "återställda" eller så pass förbättrade att detta leder till en stor skillnad till det bättre i vardagen för barnen.
Läs artikeln här

 

Martin Forsters doktorsavhandling: When Cheap is Good (2010)

 

Effektutvärdering av förstärkt Komet, januari 2013
Utvärderingen har genomförts vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet. Rapporten är skriven av Jenny Jakobsson, socionom och projektledare för utvärderingen. Martin Forster, Fil. Dr har bidragit med statistiska analyser.
Läs utvärderingen här

 

iKomet

Enebrink, Högström, Forster, Ghaderi (2012). "Internet-based parent management training: A randomized controlled study". Utvärdering av internetadministrerad Komet. Läs artikeln här

Pågående forskning på iKomet vid Karolinska Institutet:

  • Projekt 1: Syftet med detta projekt är att undersöka hur iKomet fungerar när programmet implementeras i olika reguljära verksamheter.
  • Projekt 2. Tillämpning av iKomet i första linjens psykiatri

För mer information se: www.ipsykologi.se/projekt/ikomet

 

Uppsatser

Kams & Seppälä (2007) En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

Hultman-Boye (2008) Ungdomars, ledares och föräldrars upplevelser av ‘KOMET för föräldrar till ungdomar 12-18 år

Rooth (2007) “Mamma vann, hon klarade allt!”: Barns upplevelser av föräldrastödsprogrammet Komet.

Erman & Svensson (2007) “Att leva ett liv - inte vinna ett krig. En kvalitativ studie om beteendeterapeutisk föräldrautbildning- UngdomsKomet”. C-uppsats 10p Kvalitativ studie

 

Skol-Komet

Single Case studie om skolKomet: Martin Forster och Julia Zyto - Komet för lärare en experimentell fallstudie 2010

Tre utvärderingar av ett program för beteendeorienterat ledarskap i klassrummet av Martin Karlberg: Läs utvärderingen här

Nedan finns länkar till två rapporter om utvärderingar av Komet för lärare:

Utvärdering av Komet för lärare
Utvärdering av Komet för lärare till elever med ADHD eller DAMP

 

Klicka nedan för att ladda ner rapporterna Rapporter om “Komet för föräldrar till barn 3-11 år”


Forskningsrapport om KOMET för föräldrar


Verksamhetsutvärdering av KOMET för föräldrar

 

Andra intressanta rapporter

En grund för att växaRelaterade filer för nerladdning